Statutul Instituţiei publice „Incubatorul de Afaceri Leova”

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, articolul 184 pct. 1), 2); Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”; Legii Republicii Moldova nr. 220 din 19.10.2007 „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”, alte acte normative în vigoare.

2. Prezentul Statut, stabileşte modul de constituire şi funcţionare al Instituţiei publice “Incubatorul de Afaceri Leova” în continuare IP “IAL”.

3. Denumirea completă a instituţiei este Instituţia Publică „Incubatorul de Afaceri Leova”. Denumirea abreviată: IP „IAL”

4. IP “IAL” este creată pe termen nedeterminat.

5. IP “IAL” are statut de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică, şi este constituită de către Consiliul Raional Leova.

6. IP “IAL” este persoană juridică, dispune de bilanţ autonom, conturi bancare, inclusiv valutar, ştampilă cu Stema de Stat şi cu denumirea sa în limba de stat.

7. IP “IAL” îşi are adresa juridică şi sediul în or. Leova, str: Ştefan cel Mare nr. 73.

8. IP “IAL” îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administrative centrale şi administraţiei publice locale, agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, din Republica Moldova şi din străinătate.

9. IP “IAL” îşi desfăşoară activitatea îmbinînd finanţarea din partea fondatorului şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

10. În activitatea sa IP “IAL” se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi de prezentul Statut.

II. SARCINILE PRINCIPALE ALE IP “IAL”

1. Sarcinile principale ale IP “IAL” sînt:

– gestionarea eficientă a resurselor financiare şi bunurilor Incubatorului de afaceri Leova;

– asigurarea condiţiilor optimale de lucru pentru angajaţi IP “IAL” şi rezidenţii IP “IAL” care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Incubatorului de afaceri Leova;

2. interacţiunea cu instituţiile similare din alte state, organizaţiile comerciale şi necomerciale internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat.

3. generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes;

4. acordarea suportului rezidenţilor în faza de iniţiere şi dezvoltare a afacerii şi facilitarea accesului lor la informaţii şi consultanţe antreprenoriale;

5. remunerarea lucrătorilor angajaţi la un nivel care să nu fie inferior salariului minim stabilit pe ţară;

6. efectuarea asigurării sociale şi altor tipuri de asigurări obligatorii a lucrătorilor angajaţi;

7. păstrarea, conform termenelor stabilite, documentelor create în procesul activităţii sale, iar în caz de încetare a activităţii să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi documentelor privind personalul scriptic.

8. acordarea suportului IMM – urilor în faza de iniţiere şi dezvoltare a afacerii;

9. facilitarea accesul IMM – urilor la informaţii şi consultanţă antreprenorială;

10. dezvoltarea abilităţilor şi culturii antreprenoriale a IMM – urilor;

III. DREPTURILE IP «IAL»

1. Pentru realizarea sarcinilor sale, IP “IAL” beneficiază de următoarele drepturi:

a) să posede şi să administreze bunurile ce i s-au transmis de către fondator, donator, precum şi cele acumulate drept urmare a activităţii desfăşurate în conformitate cu sarcinile şi funcţiile sale;

b) să primească asistenţă tehnică şi financiară de la fondator, investitori, organismele naţionale şi internaţionale, donatorii externi şi interni şi să o folosească pentru realizarea sarcinilor sale;

c) să desfăşoare activitate economică, să încheie contracte, să presteze servicii, să dobîndească şi să înstrăineze bunuri;

d) să instituie fonduri speciale în scopul acumulării resurselor financiare destinate finanţării acţiunilor ce rezultă din prezentul Statut;

e) să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, în activitatea asociaţiilor şi uniunilor regionale şi internaţionale specializate în domeniu;

f) să stabilească, în limitele bugetului anual aprobat de către Consiliul de administraţie al IP “IAL” salariile pentru personalul IP “IAL”;

g) să solicite şi să primească de la instituţiile publice şi alte instituţii interesate documentele şi informaţiile necesare pentru activitatea sa;

h) să încheie acorduri de colaborare cu organizaţiile similare din ţară şi din stainătate.

IV. PATRIMONIUL IP «IAL»

1. Pentru perioada activităţii, IP “IAL”, este asigurată cu sediu în or. Leova, str. Ştefan cel Mare nr. 73.

2. Patrimoniul IP “IAL” constă din mijloace financiare şi bunuri care se formează din urmatoarele:

a) bunurile şi fondurile alocate anual de către Fondator;

b) bunurile şi resursele financiare obţinute de la donatori şi investitori;

c) vărsămintele benevole şi donaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv ale celor străine;

d) mijloacele obţinute în urma activităţii economice;

e) alte surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.

3. Mijloacele financiare ale IP “IAL” alocate de către Fondator se utilizează în conformitate cu devizul anual de cheltuieli, conform programului de activitate aprobat de Consiliul de administrare.

4. Excedentele financiare şi fondurile speciale neutilizate de către Instituţie pe parcursul anului nu pot fi supuse prelevării şi se transferă în contul anului următor, în scopul realizării sarcinilor sale.

V. FONDATORUL «IAL»

1. Fondator al IP “IAL” este Consiliul raional Leova.

2. Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al instituţiei prin intermediul Consiliului de administrare şi al administratorului instituţiei.

Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:

a) adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IP “IAL”;

b) aprobă Statutul instituţiei publice, modificările şi completările acestuia;

c) desemnează membrii Consiliului de administrare şi îi revocă;

d) desemnează, pe bază de concurs desfăşurat de Consiliul de administrare, administratorul instituţiei şi îl eliberează din funcţie la propunerea acestuia

e) aprobarea plăţii şi facilităţilor pentru închirierea spaţiului IP „IAL”;

f) transmite în baza contractului de comodat a bunurilor autorităţii administraţiei publice (fondatorului) în gestiunea economică a IP “IAL”;

g) alocă anual mijloace financiare pentru realizarea sarcinilor și pentru activitatea eficientă a IP „IAL”conform bugetului aprobat de către Consiliul de Administrare ;

h) alocă mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor, al transportului;

i) verifică activităţile curente ale IP “IAL”, inclusiv prin solicitarea informaţiei, acte, explicaţii, rapoarte despre activitate, etc.

j) deciziile fondatorului, în problemele ce ţin de atribuţiile acestuia, sunt obligatorii pentru Consiliul de administrare, conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale IP “IAL”.

l) constituie Consiliul de administrare pe un termen de 5 ani, care îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul statut.

VI. CONSILIUL DE ADMINISTRARE

1. Consiliul de administrare este organul decizional şi de control al IP “IAL”.

2. Consiliul de administrare exercită, în baza prezentului Statut, coordonarea şi dirijarea activităţii IP “IAL”

3. Consiliul de administrare are următoarele atribuţii:

– aprobă strategiile şi programul de activitate al IP “IAL”;

– aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului la funcţia de administrator;

– organizează și desfășoară concursul pentru ocuparea funcției de administrator;

– propune fondatorului candidatura administratorului instituției pentru aprobare

– aprobă structura organizatorică şi schema de încadrare ale IP “IAL”;

– aprobă bugetul IP “IAL”;

– prezintă fondatorului raport cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiei, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare;

– aprobă planurile de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;

– supraveghează utilizarea de către Instituţie a mijloacelor financiare conform destinaţiilor şi devizului de cheltuieli stabilite;

– aprobă instituirea de fonduri speciale în scopul acumulării resurselor financiare destinate finanţării acţiunilor de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

– aprobă condiţiile şi normele de aflare a rezidenţilor în cadrul IP “IAL”;

– Soluţionează alte probleme care nu contravin prezentului Statut şi legislaţiei în vigoare.

4. Consiliul de administrare este compus din cel puţin 9 membri: 4 reprezentanţi din partea Consiliului Raional Leova, 1 reprezentant din partea primăriei Leova, 1 reprezentatnt din partea ODIMM, 1 reprezentant din partea rezidenţilor IAL şi reprezentanţi din partea Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Leova, care sunt delegaţi prin actele de dispoziţie ale acestora.

5. Pe parcursul activităţii sale, în componenţa Consiliului de administrare pot intra noi membri-reprezentanţi agenţilor economici incubaţi, donatori, persoane fizice şi juridice, care contribuie la dezvoltarea IP “IAL”.

6. Acceptarea noilor membri în componenţa Consiliului de administrare se efectuează prin decizia Fondatorului, la propunerea Consiliului de administrare.

7. Preşedintele Consiliului de administrare este din oficiu președintele raionului.

8. Şedinţele Consiliului de administrare pot fi ordinare sau extraordinare.

9. Şedinţe ordinare sînt şedinţele convocate în conformitate cu planurile de activitate ale Consiliului de administrare.

10. Şedinţele ordinare ale Consiliului de administrare se convoacă nu mai rar de o dată în trimestru.

11. Ordinea de zi a şedinţelor, la cererea preşedintelui Consiliului de administrare, se întocmeşte de către Administratorul IP “IAL”.

12. Şedinţe extraordinare sînt toate şedinţele convocate în afara prevederilor planurilor de activitate şi se convoacă:

a) din iniţiativa preşedintelui Consiliului;

b) la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului;

c) la cererea fondatorului;

d) la cererea administratorului.

13. Şedinţa Consiliului de administrare este deliberativă, dacă la participă 50%+1 membri.

14. La şedinţele Consiliului de administraţie fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului unui membru al Consiliului de administrare către un alt membru al Consiliului sau altei persoane.

15. Membrilor Consiliului de administrare li se comunică data, ora şi locul desfăşurării şedinţei şi li se remit materialele necesare cu privire la chestiunile incluse pe ordinea de zi, cu cel tîrziu trei zile înainte de convocarea şedinţei.

16. În lipsa preşedintelui Consiliului de administrare, funcţiile lui sînt exercitate de unul dintre membrii Consiliului de administrare, desemnat de către preşedinte.

17. Consiliul de administraţie adoptă decizii cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.

18. Membrii Consiliului de administrare au dreptul:

a) la accesul liber la informaţia privind activitatea IP “IAL”;

b) să primească de la Administrator materialele informative necesare pentru activitatea Consiliului de administrare;

c) să înainteze propuneri privind activitatea Consiliului de administrare, în modul stabilit de prezentul Statut.

19.Membrii Consiliului de administrare sînt obligaţi:

– să participe personal la şedinţele Consiliului de administrare;

– să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul îndeplinirii sarcinilor lor;

– să nu aducă prejudicii IP “IAL” prin deciziile pe care le adoptă;

– să faciliteze obţinerea informaţiilor necesare realizării activităţilor IP “IAL” de la instituţiile pe care le reprezintă în Consiliul de administrare;

– să susţină IP “IAL” la crearea de fonduri speciale, implicîndu-se în procesul de negocieri cu reprezentanţii instituţiilor sau sectoarelor pe care le reprezintă în Consiliul de administrare.

– să numescă compania de audit pentru efectuarea controlului anual.

20.Activitatea membrilor Consiliului de administraţie nu se remunerează. Cheltuielile de reprezentare şi alte cheltuieli ce derivă din activitatea membrilor Consiliului de administrare în cadrul IP “IAL” sînt suportate de către aceştia.

21.Toate deciziile Consiliului de administrare se fixează în procesele-verbale ale şedinţelor, care se semnează de toţi membrii participanţi la şedinţa Consiliului.

22. IP “IAL” ţine evidenţa contabilă şi prezintă dările de seamă statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

23.Anual administratorul IP “IAL” prezintă Consiliului de administrare un raport asupra activităţii sale, care conţine:

– expunerea scurtă a rezultatelor activităţii Instituţiei în perioada de dare de seamă;

– soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

– venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace a Instituţiei;

– cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative;

– soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de dare de seamă.

24. Anual, dar nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului, se efectuază controlul de audit al IP “IAL”.

VII. ADMINISTRATORUL «IAL»

1. Dirijarea activităţii curente a IP “IAL” este efectuată de către administrator, care este numit în funcţie pe bază de concurs, prin decizia Consiliului de administrare.

2. Administratorul IP “IAL” trebuie să posede cunoştinţe şi experienţă relevantă, să dispună de studii şi calificare care sunt specificate de Consiliul de administraţie.

3. Administratorul are următoarele atribuţii:

– reprezentarea intereselor IP “IAL” în instanţele judecătoreşti, în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice rezidente şi străine;

– asigurarea exercitării actelor legislative şi normative în vigoare, deciziilor Fondatorului (Consiliul raional Leova) şi cele ale Consiliului de administrare;

– elaborarea strategiei de dezvoltare şi programelor de activitate a IP “IAL”;

– elaborarea devizului de cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta, cu prezentarea pentru examinare şi aprobare Consiliului de administrare;

– prezintă propuneri fondatorului privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IP “IAL”;

– asigurarea folosirii eficiente a bunurilor IP “IAL” ;

– poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative, economico-financiare şi operative ale IP IAL” ;

– înaintarea propunerilor Consiliului de administrare privind instituirea fondurilor speciale;

– numește în/şi eliberarea din funcţie a personalului IP “IAL” cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;

– exercită activităţi curente necesare pentru acordarea suportului rezidenţilor IAL în conformitate cu contractele bilaterale semnate între IP “IAL” şi rezidenţi;

– monitorizează respectarea de către rezidenţi a condiţiilor şi normelor de aflare în cadrul IP “IAL” ;

– stabilește, în limitele bugetului anual aprobat şi al schemei de încadrare a salariilor pentru personalul IP “IAL”;

– emite ordine, care sunt executorii pentru întreg personalul;

– prezintă propuneri pentru ordinea de zi a Consiliului de administrare;

4. În lipsa managerului, funcţiile acestuia sunt exercitate de o persoană desemnată de către acesta.

VIII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA

1. Reorganizarea sau lichidarea IP “IAL”, poate avea loc prin hotărîrea fondatorului sau în alte condiţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Secretarul Consiliului Raional

Elena COPOŢ